Rondje Utrecht 900 jaar Utrecht likorette

1122-2022, 900 jaar stadsrechten voor Utrecht. 

Utrecht maakte in 1122 deel uit van het Heilig Roomse Rijk, waar Hendrik V de keizer was. Een erg groot rijk, waardoor hij wereldlijke macht verleende aan de bisschop van Utrecht, Bisschop Godebald. Naast bisschop was Godebald ook regerend vorst in het Sticht Utrecht.

Bisschop Godebald had het plan bedacht de Kromme Rijn af te dammen en in plaats daarvan het kanaal Vaartsche Rijn naar de Lek te laten graven. Dat terwijl de Kromme Rijn juist zo’n belangrijke handelsroute was. De inwoners van Utrecht waren het hier niet mee eens, omdat zij de plannen moesten gaan betalen door o.a. het verhogen van de toltarieven. Bovendien maakten de handelaren volop gebruik van de Kromme Rijn en de Vecht. Hierdoor ontstonden spanningen tussen de bevolking en de bisschop, wat leidden tot heftige gevechten. 

Keizer Hendrik V verbleef in het voorjaar van 1122 in ‘Paleis Lofen’, het keizerlijk paleis. Keizer Hendrik V bemiddelde in het conflict en bepaalde dat de bisschop de burgers van Utrecht het stadsrecht moet geven. Op 2 juni 1122 werd door Keizer Hendrik V officieel de stadsrechten verleend. Hiermee is het Utrechts stadsrecht het op één na oudste stadsrecht van Nederland. Al de gemaakte afspraken werden vastgelegd op 2 perkamenten oorkonden en vanaf dat moment was er een stadsbestuur en werd de ontwikkeling van de uitbreiding van de stad gestart. De inwoners kregen o.a. vrijstelling van tolbetaling, er kwam een rechtbank en ze mochten een stadsmuur bouwen ter bescherming van de stad en voor hun veiligheid. Hiermee werd de macht van de bisschop ook verminderd. De Maartensbrug werd gebouwd wat de eerste verbinding was tussen het Bisschoppelijke deel en de handelsstraat.

Voor het hek, op de Vismarkt, van het vroegere Paleis Lofen ligt een plaquette ter gedenkenis aan deze bijzondere gebeurtenis. 

De perkamenten oorkonden werden in de loop der eeuwen op allerlei plekken bewaard, zoals in de Catharijnepoort bij het huidige Vredenburg. Via een flinke omweg zijn de oorkonden in de depots van het Utrechts Archief beland, waar ze nu nog steeds worden bewaard.

Utrecht is als stad flink gegroeid, ontwikkeld, met de tijd mee gegaan maar toch is het de stad gelukt om zijn rijke historie te behouden. Utrecht is en blijft een stad die mensen van jong en oud samenbrengt, bindt en verbindt; met elkaar en met hun omgeving. Een bruisende stad met trotse inwoners, vele studenten, bezoekers en veel mooie bezienswaardigheden. 

Op 2 juni 2022, de 900ste verjaardag van de stad Utrecht, opent Paleis Lofen i.s.m. DOMunder haar deuren voor bezoekers om de geschiedenis zichtbaar te maken. De eigenaar Stadsherstel Utrecht verwierf recent een gedeelte van de kelders met daarin resten van het voormalige souterrain (begane grond) van het keizerlijk paleis. De oude muren en de ‘Pilaren van Walden’ van Paleis Lofen bevinden zich in kelders onder de gebouwen tussen het Domplein en de Vismarkt. Hier vindt je ook de toegangspoort naar het vroegere paleis. Lofen is waarschijnlijk vernoemd naar de benaming die men gebruikte voor de boogachte constructie. Van vulkanisch tufsteen en zand

De Utrechtse dichteres Hanneke van Eijken schreef een gedicht ter gelegenheid voor de viering van Utrecht 900 Jaar:

Gekomen om te blijven

ik ben een stad van werven, van bruggen en bouwers
om mijn navel slingert een gracht, ik ben een oude stad
waar de stenen het leven van mijn bewoners nog vieren:
de stad van romeinen, studenten en beiaardieren
mijn pleinen zijn open handen, die straten verbinden
ik ben een zachte stad
die overgaat in vecht en landerijen
mijn voeten zijn van klei, mijn armen strekken
langs dorpen en bossen
in mijn wijken, achter vele ramen, onder al mijn daken
leven mijn mensen samen
ik ben een dappere stad, ik werd geboren uit een vesting
en ik ben gekomen om te blijven


900 jaar stadsrechten wordt gevierd van 2 juni 2022 t/m 11 november 2022 met het thema ‘Stad zonder grenzen’. Voor deze feestelijke gebeurtenis heeft Rondje Utrecht een limited edition likorette uitgebracht.

    

Ga hier direct naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • Deze Likorette heeft een heerlijke smaak van de typisch Utrechtse botersprits.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten.

Serveertips:

  • Schudden voor gebruik
  • Schenkadvies à 10°C


 Rondje Utrecht 900 years city rights likorette

1122-2022, 900 years of city rights for Utrecht.

Utrecht was part of the Holy Roman Empire in 1122, where Henry V was the emperor. A big empire, through which he granted secular power to the Bishop of Utrecht, ‘Bishop Godebald’. In addition to being a bishop, Godebald was also reigning monarch in the Sticht in Utrecht.

Bishop Godebald had devised the plan to dam the river Kromme Rijn and instead have the canal Vaartsche Rijn dug to the Lek. That while the Kromme Rijn was just such an important trade route. The residents of Utrecht did not agree with this, because they had to pay for the plans by, among other things, increasing toll rates. Moreover, the traders made full use of the Kromme Rijn and the Vecht. This created tensions between the population and the bishop, which led to fierce fighting.

In the spring of 1122, Emperor Henry V stayed in 'Palace Lofen', the imperial palace. Emperor Henry V mediated in the conflict and determined that the bishop should give the citizens of Utrecht city rights. On June 2, 1122, the city was officially granted by Emperor Henry V. This makes Utrecht city law the second oldest city law in the Netherlands. All the agreements made were recorded on 2 charters of parchment and from that moment on there was a city council and the development of the expansion of the city was started. The inhabitants were granted exemption from toll payment, a court was established and they were allowed to build a city wall to protect the city and for their safety. This also reduced the power of the bishop. The Maartensbridge was built, which was the first connection between the Bisshop part and the commercial street.

Bin front of the gate, on the Vismarkt, of the former Lofen Palace is a plaque commemorating this special moment.
The parchment charters were kept in all kinds of places over the centuries, such as in the Catharijnepoort near present-day Vredenburg. Via a considerable detour, the charters ended up in the depots of the Utrecht Archives, where they are still kept today.

As a city, Utrecht has grown considerably, has developed and has moved with the times, but the city has still managed to preserve its rich history. Utrecht is and will remain a city that brings together, binds and connects people of all ages; with each other and with their environment. A bustling city with proud inhabitants, many students, visitors and many beautiful sights.

On June 2, 2022, the 900th anniversary of the city of Utrecht, Palace Lofen will open in collaboration with DOMunder its doors for visitors to make this history visible. The owner Stadsherstel Utrecht recently acquired part of the cellars containing the remains of the former basement (ground floor) of the Imperial Palace. The old walls and the 'Pillars of Walden' of Lofen Palace are located in cellars under the buildings between the Domplein and the Vismarkt. Here you will also find the entrance gate to the former palace. Lofen is probably named after the name used for the arched construction. From volcanic tuff and sand.

The Utrecht poet Hanneke van Eijken wrote a poem on the occasion of the celebration of Utrecht 900 Years:

come to stay

I am a city of yards, of bridges and builders
A moat winds around my navel, I am an old city
where the stones still celebrate the life of my inhabitants:
the city of Romans, students and carillonneurs
my squares are open hands, connecting streets
i am a soft city
that turns into fights and lands
my feet are clay, my arms stretch
along villages and forests
in my quarters, behind many windows, under all my roofs
my people live together
I am a brave city, I was born of a fortress
and I've come to stay

900 years of city rights will be celebrated from June 2, 2022 to November 11, 2022 with the theme 'City without borders'. For this festive event, Rondje Utrecht has released a limited edition likorette.
Hieronder alle 12 smaken van Rondje Utrecht: